Skip to content

Welliba
Privacyverklaring

Laatst herzien op 15 Februari 2023

 

1. Overzicht


Welliba® ontwerpt hulpmiddelen die je empoweren en inspireren om je ervaring op het werk en thuis te verbeteren. Om een goed en gebalanceerd leven te leiden, moeten mensen een volledig beeld hebben van hoe hun leven daadwerkelijk is.

Bij Welliba willen we jou in staat stellen om je huidige ervaring te verbeteren op manieren die voor jou werken. Hoe beter we jou begrijpen, des te beter we je daarbij kunnen helpen. We begrijpen dat je daarvoor gegevens aan ons moet toevertrouwen die belangrijk voor je zijn en we willen transparant zijn over hoe we deze gegevens gebruiken.

Deze Privacyverklaring ('Privacyverklaring') geeft je relevante informatie over welke persoonsgegevens verzameld worden, hoe we je persoonsgegevens verwerken, met wie we ze delen en hoe lang we ze bewaren als je onze website bezoekt (https://www.welliba.com). Deze Privacyverklaring vermeldt ook hoe je contact met ons kunt opnemen als je vragen of bezorgdheden hebt over ons gebruik van je persoonsgegevens. Voor bepaalde informatie geldt dit alleen wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') op jou van toepassing is. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op je gebruik van de Welliba Lounge en Welliba Companion App (de 'Welliba Service'). Alle gegevens (met inbegrip van persoonsgegevens) die worden verzameld via de Welliba Service, worden verwerkt volgens het afzonderlijke gegevensbeschermingsbeleid van de Welliba Service.

Welke cookies we gebruiken staat beschreven in ons Cookiebeleid.


2. De verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van Welliba

De entiteit die hieronder wordt aangegeven is de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Je kunt deze informatie ook gebruiken om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

WELLIBA IRELAND LTD.
Block 3 Harcourt Centre,
Harcourt Road,
Dublin 2,
Ierland.

E-mail: privacy@welliba.com


3. Doel en rechtsgrondslag


Hieronder vind je informatie over hoe wij je persoonsgegevens verwerken, wat het doel is van onze verwerking en wat de rechtsgrondslag is volgens de AVG, indien van toepassing.

3.1. GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE
3.1.1 Gebruik van de website

Het doel van onze verwerking is:

(i) Technische levering en optimalisering van onze site;
(ii) Begrijpen waar jouw interesses liggen;
(iii) Informatie, producten en services bieden.
Bepaalde technische gegevens worden altijd door ons verwerkt, zoals je IP-adres, sessie-ID, en gegevens over je systeembrowser en apparaat, als je onze website bezoekt (https://www.welliba.com). Met deze gegevens kunnen we je een zo optimaal mogelijke service bieden, die veilig is en goed werkt.

De rechtsgrondslag voor onze verwerking betreft onze legitieme belangen (Artikel 6(1)(f) AVG). Deze bestaan uit een technisch succesvolle levering van onze website, IT-beveiliging, inzicht verkrijgen in de interesses van gebruikers, en informatie over onze producten en services verstrekken in lijn met onze zakelijke doelen.

3.2 COMMUNICATIE    
Het doel van onze verwerking is:

(i) Jou toestaan om ons contactformulier te gebruiken;
(ii) Jou toestaan om direct contact met ons op te nemen via een opgegeven e-mailadres.
De rechtsgrondslag voor onze verwerking betreft onze legitieme belangen (Artikel 6(1)(f) AVG). Deze bestaan uit contact leggen met jou en jouw vragen beantwoorden/door jou opgevraagde informatie verstrekken.

3.3. KLANTEN, PARTNERS EN HET PUBLIEK
3.3.1 Contractuele relatie onderhouden

Het doel van onze verwerking is:

(i) Relatie onderhouden;
(ii) Vervulling van de contractuele relatie mogelijk maken, en voldoen aan de contractuele rechten en plichten;
(iii) Communicatie mogelijk maken.

De rechtsgrondslag voor onze verwerking, in het geval van een directe contractuele relatie, is de uitvoering van een dergelijk contract (Artikel 6(1)(b) AVG). Indien er geen sprake is van een directe contractuele relatie, dan betreft onze rechtsgrondslag voor de verwerking onze legitieme belangen (Artikel 6(1)(f) AVG). Onze legitieme belangen voor de verwerking zijn het beheer van contactpersonen voor communicatie en klantenservice, evenals de uitvoering van de contractuele relatie, en van de rechten en plichten in relatie tot onze bedrijfsvoering.

3.3.2 Marketing
Het doel van onze verwerking is:

(i) Je reclamemateriaal sturen, zoals e-mails en/of nieuwsbrieven;
(ii) Je toestaan deel te nemen aan webinars of andere promoties/informatieve aanbiedingen;
(iii) Je technische informatie en/of wettelijke updates sturen.

Als je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, dan is onze verwerking gebaseerd op deze toestemming (Artikel 6(1)(a) AVG). Als je in het verleden artikelen of services bij ons hebt gekocht, dan kunnen we je vergelijkbaar reclamemateriaal sturen gebaseerd op onze legitieme belangen (Artikel 6(1)(f) AVG). Ons legitieme belang betreft hierbij de promotie van onze producten.


4.  Algemene informatie

 
4.1. ONTVANGERS VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Hier vind je informatie over de ontvangers van je persoonsgegevens. We delen je persoonsgegevens alleen wanneer dat noodzakelijk is. We delen je persoonsgegevens nooit zonder daarvoor een geldige reden of een geldig belang te hebben in verband met de hierboven genoemde doelen in sectie 3 van deze Privacyverklaring.

4.1.1 Interne en gelieerde ondernemingen van Welliba
Waar nodig delen we je persoonsgegevens intern en mogelijk ook met onze gelieerde ondernemingen. Dit doen we alleen wanneer we daarvoor een duidelijk omschreven reden hebben.

4.1.2 Niet-gelieerde derden

1. We kunnen je persoonsgegevens uit je sessie delen met niet-gelieerde derden die ondersteunende functies verrichten op het gebied van administratieve verwerking, bedrijfsvoering, marketing, beroepsmatige taken, betalingen of technologische ondersteuning.              
2. Als we externe dienstverleners aantrekken om ons te ondersteunen bij promoties en/of reclameactiviteiten, dan delen we je persoonsgegevens met hen voor zover dit noodzakelijk is, zoals met HubSpot.
3. Als we wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens te delen, dan doen we dit voor zover dit noodzakelijk en in lijn met onze wettelijke verplichtingen is. We behouden ons het recht voor om contact op te nemen met de toepasselijke autoriteiten als er activiteiten op onze website plaatsvinden die onwettig zijn of onze beleidsregels schenden.

4.2. OVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN EN/OF INTERNATIONALE ORGANISATIES
Als je in de Europese Unie woonachtig bent, dan kunnen je persoonsgegevens in landen verwerkt worden waarvan de gegevensbeschermingswetten niet geschikt zijn bevonden door een gelijkwaardigheidsbeschikking van de Europese Commissie. Sommige dienstverleners bevinden zich bijvoorbeeld buiten de EU. Als we op deze manier persoonsgegevens overdragen, zullen we alle noodzakelijke maatregelen treffen om redelijkerwijs te kunnen waarborgen dat je persoonsgegevens op een aanvaardbaar niveau beschermd zijn volgens EU-normen. De geïmplementeerde beschermingsmaatregelen met betrekking tot de overdracht van je persoonsgegevens buiten de EER naar derden omvatten (maar zijn niet beperkt tot) het aangaan van gepaste contracten door ons met eenieder die dergelijke gegevens verkrijgt en het uitvoeren van risicoanalyses, plus de implementatie van eventuele aanvullende en/of beperkende maatregelen om naleving van de AVG te waarborgen.

Als je meer informatie wilt over hoe we je persoonsgegevens in deze omstandigheden beschermen, kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die we hierboven hebben vermeld of via privacy@welliba.com 

4.3. OPSLAG VAN JE PERSOONSGEGEVENS

We slaan je persoonsgegevens alleen op voor de termijn die we redelijkerwijs achten voor onze verwerkingsdoelen en/of voor de termijn die door de toepasselijke wetgeving aan ons wordt opgelegd. Dit kan betekenen dat we je persoonsgegevens waar nodig bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten, handhaving van onze overeenkomsten op te leggen, zakelijke activiteiten te ondersteunen en onze website te blijven ontwikkelen en verbeteren.

We zullen geschikte technische en organisatorische maatregelen treffen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen voor de risico's die de verwerking van je persoonsgegevens met zich meebrengt. In het bijzonder nemen we de risico's in acht op onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, aanpassing, onbevoegde bekendmaking van of toegang tot jouw overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

 We verwerken je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor ons. Als je meer informatie wilt over onze bewaartermijnen, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de bovengenoemde contactgegevens.

4.4 JOUW RECHTEN
Je kunt de bovengenoemde contactgegevens gebruiken om, afhankelijk van je specifieke situatie en onderhevig aan onze beoordeling, de volgende rechten uit te oefenen, zoals deze in de onderstaande tabel uiteengezet zijn. We zullen binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek om uitoefening van je rechten reageren, tenzij het verzoek bijzonder ingewikkeld is. In dat geval reageren we binnen drie (3) maanden (we zullen je in de eerste maand informeren als het langer dan één (1) maand gaat duren voordat je een reactie van ons ontvangt).


TOELICHTING

RECHT OP INZAGE (ARTIKEL 15 AVG)

Je hebt het recht om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij over jou bewaren.

Deze verstrekken we doorgaans kosteloos.  We brengen alleen kosten voor een dergelijk verzoek op inzage bij je in rekening, indien dit verzoek volgens ons ongerechtvaardigd of buitensporig is.

Omwille van veiligheidsredenen zullen we alle redelijke maatregelen treffen om je identiteit vast te stellen, alvorens je de persoonsgegevens te overhandigen die wij over je bewaren.

 

RECHT OP RECTIFICATIE (ARTIKEL 16 AVG)

Je hebt het recht om ons te vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die we over jou bewaren aan te passen.

 

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN (ARTIKEL 21 AVG)

Je hebt het recht om ons te vragen het gebruik van je persoonsgegevens stop te zetten en daar zullen we ook aan voldoen, tenzij er een rechtsgrondslag is op basis waarvan we ze kunnen blijven gebruiken. Die zullen we in dat geval toelichten.

 

RECHT OP VERGETELHEID (ARTIKEL 17 AVG)

Je hebt het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te wissen, daar waar:
ze niet langer nodig zijn om ons contract met jou uit te oefenen;
je bezwaar maakt tegen de verwerking en wij daar geen doorslaggevende rechtsgrond voor hebben;
je persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verwerkt; of
ze gewist moeten worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Soms moeten we omwille van juridische gronden gegevens bewaren. Als we je verzoek niet in kunnen willigen, dan nemen we contact met je op om toe te lichten waarom dit zo is. Als je ons vraagt om het gebruik van je gegevens stop te zetten, dan zullen we ze wel bewaren, maar er verder niets mee doen.

 

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING (ARTIKEL 18 AVG)

Je hebt in de volgende situaties het recht om ons te vragen de verwerking van je persoonsgegevens te beperken:

(i) als je de juistheid van je persoonsgegevens betwist;
(ii) als de verwerking onrechtmatig is en je niet wilt dat we je persoonsgegevens verwijderen; of
(iii) als we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoelen, maar jij hebt de gegevens nodig in verband met een rechtsvordering.
(iv) als je dit recht uitoefent, mogen we je persoonsgegevens alleen opslaan. 

We mogen de gegevens niet verder verwerken, tenzij je ons daarvoor toestemming geeft of de verwerking noodzakelijk is in verband met een rechtsvordering om de rechten van andere personen of een zwaarwegend algemeen belang te beschermen.

We informeren je zodra de verwerkingsbeperking is opgeheven.

 

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS (ARTIKEL 20 AVG)

Je hebt het recht je persoonsgegevens op te vragen om ze opnieuw te gebruiken voor eigen doeleinden bij verschillende instanties. Je kunt vragen of we de gegevens die we over je bewaren in elektronische vorm aan jou of aan een derde overdragen, daar waar dit technisch gezien mogelijk is.

 

RECHT OP DUIDELIJKE INFORMATIE

Je hebt het recht op duidelijke, transparante en eenvoudig te begrijpen informatie over hoe wij je gegevens gebruiken en je rechten toepassen. 

 

RECHT OM JE TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Als onze verwerking gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken met ingang van een datum in de toekomst. Je kunt hiervoor contact opnemen met privacy@welliba.com of je kunt de cookie-instellingen aanpassen in ons cookie-venster op onze website (https://www.welliba.com).

Als je echter je toestemming intrekt, dan kan het zijn dat we de aangeboden service niet meer aan je kunnen leveren.


4.5. KLACHTEN

Klachten ten aanzien van onze verwerking van je persoonlijke gegevens kun je bij een toezichthoudende autoriteit indienen.

4.6. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Je bent niet wettelijk gebonden om je persoonsgegevens met ons te delen. Waar verwerking door ons van jouw persoonsgegevens echter gebaseerd is op Artikel 6(1)(a), kunnen we die verwerking niet uitvoeren zonder daarvoor jouw toestemming te hebben ontvangen. Waar verwerking door ons van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op Artikel 6(1)(b) van de AVG, kunnen we de contractuele relatie niet uitvoeren zonder jouw persoonsgegevens. Waar verwerking door ons gebaseerd is op een andere rechtsgrondslag, is het vaak niet mogelijk om aan het beoogde doel te beantwoorden zonder jouw persoonsgegevens of wordt een dergelijke beantwoording op zijn minst beperkt zonder verstrekking van die persoonsgegevens.