Skip to content

Gebruiksvoorwaarden van Welliba

Laatst herzien op 15 februari 2023

 

Ownership van de site; instemming met Gebruiksvoorwaarden


Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de 'Gebruiksvoorwaarden') gelden voor Welliba's website, te weten www.welliba.com (de 'Site'). De Site is het eigendom van Welliba Ireland Limited ('Welliba'). DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, GA JE AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; GA JE NIET AKKOORD, DAN VRAGEN WE JE OM DE SITE NIET TE GEBRUIKEN.

Welliba behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en op elk willekeurig moment, delen toe te voegen aan of te verwijderen uit deze Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke wijzigingen gaan van kracht op het moment dat ze op de Site worden geplaatst. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Blijf je de Site na plaatsing van de wijzigingen gebruiken, dan houdt dit in dat je de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Zolang je deze Gebruiksvoorwaarden naleeft, kent Welliba je een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht toe om de Site te bezoeken en te gebruiken.

Content

Alle teksten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, kunstwerken en computercodes (gezamenlijk de 'Content') die op de Site staan, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwerp, de samenstelling, de selectie, de coördinatie, de expressie, de uitstraling en het geheel van dergelijke Content, zijn in eigendom van Welliba en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site of de Content op geen enkele wijze gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, overgedragen of verspreid worden (inclusief 'mirroring') op of naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie, distributie of een commercieel doeleinde, zonder Welliba's uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming.


Jouw gebruik van de Site: geen onwettig of verboden gebruik 

Je mag geen automatisch apparaat, programma, algoritme of methodologie, noch een vergelijkbaar of equivalent handmatig proces gebruiken, om een deel van de Site of Content te bezoeken, te verwerven, te kopiëren of te controleren, om op enigerlei wijze de navigatie of presentatie van de Site of Content te reproduceren of te omzeilen, of om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op een wijze die niet doelbewust beschikbaar werd gesteld via de Site. Welliba behoudt zich het recht voor om dergelijke activiteiten te verbieden.

Je mag niet proberen om onbevoegde toegang te krijgen tot een deel of functie van de Site, tot andere systemen of netwerken die verbonden zijn aan de Site of aan een Welliba-server, of tot de services die worden aangeboden (indien van toepassing) op of via de Site, door deze te hacken, wachtwoorden te delven of door middel van andere onwettige manieren.

Je mag de kwetsbaarheid van de Site of daaraan verbonden netwerken niet onderzoeken, scannen of testen, noch de beveiligings- of verificatiemaatregelen op de Site of daaraan verbonden netwerken schenden. Je mag geen informatie over andere gebruikers van of bezoekers aan de Site onderwerpen aan reverse look-up, traceren of proberen te traceren, noch op enigerlei wijze de Site, een service (indien van toepassing), of informatie die beschikbaar werd gesteld of werd aangeboden door of via de Site, exploiteren met als doel om informatie die vermeld wordt op de Site te onthullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, behalve wanneer dit je eigen gegevens betreft.

Je gaat ermee akkoord om geen apparaat, software of routine te gebruiken om de juiste werking van de Site, of het gebruik van de Site door iemand anders, te verstoren of proberen te verstoren.

Je mag geen kopteksten vervalsen of op andere wijze identifiers manipuleren om de herkomst van berichten of overdrachten te maskeren die jij naar Welliba stuurt op of via de Site, of via een service (indien van toepassing) die op of via de Site wordt aangeboden. Je mag je niet voordoen als iemand anders of als een vertegenwoordiger van iemand anders, noch jezelf uitgeven voor een andere individu of entiteit.

Je mag de Site of Content niet gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of verboden worden door deze Gebruiksvoorwaarden, noch om illegale activiteiten of andere activiteiten verzoeken die in overtreding zijn van de rechten van Welliba of anderen.

Privacy

De Privacyverklaring van Welliba is op het gebruik van deze Site van toepassing en de voorwaarden in de Privacyverklaring maken deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden door middel van verwijzing. Klik hier om Welliba's huidige Privacyverklaring te bekijken. Door de Site te gebruiken, erken je bovendien en ga je ermee akkoord dat overdracht via internet nooit volledig privé of veilig is. Je begrijpt dat berichten of informatie die je naar de Site stuurt, gelezen of onderschept kunnen worden door anderen.

Links naar andere sites en naar de Welliba Site

Deze Site kan links bevatten naar andere, onafhankelijke websites van derden ('Gekoppelde sites'). Deze Gekoppelde sites worden slechts gemakshalve aan onze bezoekers aangeboden. Welliba heeft geen controle over dergelijke Gekoppelde sites, is niet verantwoordelijk voor de content van dergelijke Gekoppelde sites en onderschrijft deze niet. Dit is met inbegrip van alle informatie of materialen die dergelijke Gekoppelde sites bevatten. Je dient je eigen, onafhankelijke oordeel te vellen ten aanzien van jouw interactie met deze Gekoppelde sites.

Disclaimers

WELLIBA BELOOFT NIET DAT DE SITE, OF CONTENT, SERVICE (INDIEN VAN TOEPASSING) OF FUNCTIE VAN DE SITE, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN BESCHIKBAAR IS, DAT GEBREKEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN OF DAT JOUW GEBRUIK VAN DE SITE SPECIFIEKE RESULTATEN OP ZAL LEVEREN. DE SITE EN DE CONTENT ERVAN WORDEN VOETSTOOTS VERSTREKT EN 'VOOR ZOVER DEZE BESCHIKBAAR ZIJN'. ALLE INFORMATIE OP DE SITE IS ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. WELLIBA KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE JE VAN DE SITE DOWNLOADT VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN, BESMETTING OF VERNIETIGENDE COMPONENTEN. WELLIBA VERWERPT ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, WAARONDER GARANTIES TEN AANZIEN VAN NAUWKEURIGHEID, NIET-SCHENDING, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WELLIBA VERWERPT OM HET EVEN WELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HANDELINGEN, NALATIGHEDEN EN GEDRAGINGEN VAN DERDEN IN VERBAND MET OF MET BETREKKING TOT JOUW GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF SERVICES VAN WELLIBA (INDIEN VAN TOEPASSING). JIJ AANVAARDT VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JOUW GEBRUIK VAN DE SITE EN VAN GEKOPPELDE SITES. JOUW ENIGE REMEDIE TEGEN WELLIBA VOOR ONTEVREDENHEID MET DE SITE OF CONTENT IS OM HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DERGELIJKE CONTENT STOP TE ZETTEN. DEZE BEPERKING VAN VRIJSTELLING MAAKT DEEL UIT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN.

De bovenstaande disclaimer geldt voor alle schade, aansprakelijkheden of letsel veroorzaakt door een tekortkoming, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraagde werking of overdracht, computervirus, verbindingsfout, diefstal of vernietiging, of door onbevoegd(e) toegang, aanpassing of gebruik (waarbij al het voorgaande betrekking heeft op de Site of het gebruik van de Site), hetzij voor contractbreuk, een onrechtmatige daad, nalatigheid of een andere oorzaak.

Beperking van aansprakelijkheid

Met uitzondering van waar dit door de wet verboden is, zal Welliba in geen enkel geval aansprakelijk zijn jegens jou voor indirecte schade, gevolgschade, smartengeld, bijkomstige schade of schadevergoeding, met inbegrip van om het even welke winstderving, waaronder winstderving die het gevolg is van verminderd gebruik, verlies van gegevens of verlies van opbrengsten, hetzij tijdens de uitvoering van het contract, door nalatigheid of vanwege een andere onrechtmatige daad, voortkomend uit of in verband met het gebruik van informatie die afkomstig is van de Site.


Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord om Welliba en zijn functionarissen, directieleden, aandeelhouders, rechtsopvolgers, werknemers, agenten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen voor en en te vrijwaren tegen eisen, verliezen, claims of onkosten (waaronder advocatenhonoraria) die door een derde tegen Welliba worden aangevoerd als gevolg van, voortkomend uit of in verband met jouw gebruik van de Site.

Overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden

Welliba kan de informatie die we over jou bewaren (waaronder je identiteit) bekendmaken, indien we vaststellen dat een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek naar of klacht over jouw gebruik van de Site, of om iemand te identificeren, daar contact mee te leggen of daar gerechtelijke stappen tegen te ondernemen, die wellicht (al dan niet moedwillig) schade aanbrengt aan of een belemmering vormt voor Welliba's rechten of eigendommen, of de rechten of eigendommen van bezoekers of gebruikers van de Site. Welliba behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie vrij te geven, indien Welliba dit noodzakelijk acht om aan een toepasselijke wetgeving, verordening, juridische procedure of overheidsverzoek te voldoen of om deze Gebruiksvoorwaarden op te leggen.  

Als Welliba inderdaad gerechtelijke stappen tegen jou onderneemt als gevolg van een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden, dan heeft Welliba het recht om alle redelijke advocatenhonoraria en de kosten van een dergelijke procedure, naast eventuele andere vormen van redres die aan Welliba werden toegekend, op jou te verhalen, en ga jij ermee akkoord deze te betalen. Je gaat ermee akkoord dat Welliba niet aansprakelijk is jegens jou of derden, indien we jou de toegang tot de Site ontzeggen als gevolg van een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.


Heersend recht

Je gaat ermee akkoord dat alle zaken in verband met jouw toegang tot of gebruik van de Site, inclusief alle geschillen, onderworpen zijn aan de wetgeving van de Ierse Republiek. Het gerechtshof van Ierland heeft de exclusieve rechtsbevoegdheid om geschillen of claims te beslechten die voortkomen uit of in verband staan met deze Gebruiksvoorwaarden.


Diversen

Welliba behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder enige kennisgeving over te gaan tot een van de volgende zaken: (1) de werking van of toegang tot de Site, of een gedeelte daarvan, voor om het even welke reden, aan te passen, op te schorten of te beëindigen; (2) de Site, of een gedeelte daarvan, en eventuele toepasselijke beleidslijnen of voorwaarden, aan te passen of te wijzigen; en (3) de werking van de Site, of een gedeelte daarvan, waar nodig te onderbreken om al dan niet routinematige onderhoudswerkzaamheden, correcties van fouten of andere wijzigingen uit te voeren.

Welliba kan jouw toegang tot de Site op elk moment, omwille van elke reden en al dan niet met kennisgeving aan jou beëindigen. Welliba zal niet aansprakelijk zijn jegens jou voor verliezen die gepaard gaan met de beëindiging van een dergelijke toegang tot de Site.

Als een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volgens een rechtbank als zijnde nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan wordt een dergelijke bepaling tot het noodzakelijke minimum beperkt of geëlimineerd en vervangen door een geldige bepaling die de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden zo goed mogelijk vertegenwoordigt, zodat deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht zullen blijven. 

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Welliba met betrekking tot jouw gebruik van de Site. Alle overige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken die jij en Welliba eerder overeenkwamen met betrekking tot een dergelijk gebruik worden bij deze vervangen of geannuleerd. 

Verzuim door Welliba om een strikte uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden te eisen of op te leggen zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand door Welliba van bepalingen of rechten die Welliba heeft om deze Gebruiksvoorwaarden op te leggen, nog zal enige handelwijze tussen Welliba en jou of een andere partij als een aanpassing van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden worden opgevat. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet geïnterpreteerd of opgevat worden als een toekenning van enig recht of redres aan derden.